Government Degree College, Bhikiyasain

Basot Road, Bhikiyasain, Almora

Phone No: 7579295022

Email: gdcbhikiyasen@gmail.com